Інноваційний проєкт

«ПІДВИЩЕННЯ ПРЕСТИЖНОСТІ РОБІТНИЧИХ ПРОФЕСІЙ, ЧЕРЕЗ ФОРМУВАННЯ  ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ»

ОПИС ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЄКТУ

Галузь застосування: в професійних (професійно-технічних) навчальних закладах

Суб’єкти інноваційної діяльності:  педагогічні працівники Свалявського професійного будівельного ліцею, здобувачі освіти, батьки, громадськість.

Прізвище, ім’я, по батькові автора (авторського колективу) та його (їх) фото:

Власик Олександр Володимирович, директор ліцею,

Дрозд Іван Іванович, заступник директора з НВР,

Білас Юлія Вадимівна, заступник директора з НР,

Курчак Маріанна Дмитрівна, методист.

 

Назва проекту: «Підвищення престижності робітничих професій, через формування  позитивного іміджу закладу освіти»

Назва закладу освіти: Свалявський професійний будівельний ліцей

Адреса навчального закладу (поштова та електронна) і контактні телефони:

89300,  м. Свалява, вул. Шевченка, 15а,  liceumsv@ukr.net,  (03133) тел 2-27-31, 2-13-64 факс

Опис інновації

Мета впровадження нововведення.

Позитивний імідж закладу освіти стимулює попит на освітні послуги, які він надає, сприяє його популярності серед цільових груп і підвищує конкурентоспроможність.

Інтенсивне становлення  професійних закладів нового типу, яке спостерігається сьогодні в Україні, потребує вирішення нових управлінських та психолого-педагогічних завдань, розробки нових підходів, які визначають успішність їхньої діяльності. Одним із таких підходів є підвищення престижності робітничих професій через створення позитивного іміджу закладу професійної (професійно-технічної) освіти.

Завдання проєкту:

 • підвищити конкурентоспроможність закладу освіти;
 • підвищити престижність робітничих професій;
 • забезпечити лояльність потенційних і реальних споживачів освітніх послуг та громадськості, формування позитивного іміджу;
 • правильне позиціювання та грамотне просування закладу професійної (професійно-технічної) освіти  на ринку освітніх послуг;
 • підвищити ефективність заходів з інформування населення щодо освітніх  і додаткових послуг, які надає заклад;
 • полегшити процес введення нових освітніх послуг;
 • підвищити рівень організаційної культури.

 

Ресурсомісткість нововведення. Шляхи залучення додаткових та/або вдосконалення наявних ресурсів.

Проєкт потребує оновлення наявних та  залучення додаткових ресурсів.

Технологія впровадження.

Для створення позитивного іміджу закладу професійної (професійно-технічної) освіти необхідно показати його популярність, якість послуг, інноваційність, лозунг, девіз, участь в суспільному житті, конкурентний статус, спонсорство, авторство і визнання керівника, зв’язки з громадськістю, міжнародне співробітництво тощо. Але слід зазначити, що імідж закладу професійної (професійно-технічної) освіти як позитивний образ може бути сформований лише у випадку надання якісних послуг споживачу (якість навчання, виховання, створення умов для загального розвитку здобувачів освіти тощо).

І. Початковий етап.

1. Корегування внутрішнього іміджу закладу:

– виявлення очікувань основних «клієнтів» закладу – здобувачів освіти і їх батьків (анкетування);

– аналіз культури закладу, що склалася, з її системою цінностей, звичаїв, традицій, стилів поведінки, з традиційними ритуалами, церемоніями, розробка загального стилю (етика педагогічної взаємодії);

– вироблення педагогічним колективом спільного бачення перспектив, визначення і формулювання місії закладу, її термінових і перспективних цілей, складання планів діяльності (концепція діяльності навчального закладу);

Зовнішній імідж вимагає наступних дій:

– освітній простір закладу освіти (співробітництво із загальноосвітніми навчальними закладами,  соціальними партенерами, роботодавцями);

– розробка (або коректування) візуальних і діяльнісних елементів зовнішньої атрибутики для формування пізнаваного образу закладу на ринку освітніх послуг;

– оформлення коридорів закладу (дошка оголошень, стенди, фотографії кращих вихованців, інформація про роботу гуртків,  стінгазети тощо);

– виготовлення рекламних інформаційних матеріалів для актуалізації бажаного іміджу: (листівки, буклети, бюлетені, банери), направлених на підкреслення унікальності пропонованих закладом послуг, їх якість.

2. Активне формування іміджу

Внутрішній імідж закладу  включає наступне:

–  розвиток «фірмових знаків»;

– виділення особливих свят закладу;

– формування системи стимулів створення сприятливого іміджу, що передбачає розробку психологічних, соціальних і економічних механізмів стимулювання зацікавленості членів колективу у формуванні сприятливого іміджу;

– збереження і зміцнення здоров'я здобувачів освіти (активний відпочинок, сплановане дозвілля);

–  створення загального стилю приміщень та території закладу

Зовнішній імідж закладу спрямований на:

– використання можливостей засобів масової інформації для пропаганди досягнень закладу;

– активне використання зовнішньої атрибутики закладу у всіх видах іміджевої діяльності;

– зв'язки з громадськістю, проведення РR-заходів (зустрічі випускників, дні відкритих дверей, презентації, участь в спеціалізованих виставках, ярмарках освіти і т.п.);

– організація заходів (збори, семінари, конференції) для аудиторій, в яких зацікавлений заклад;

– оновлення сайту ліцею, використання соціальних мереж для формування іміджу установи в Інтернеті;

– активна соціальна реклама, через зв'язки закладу з різними соціальними інститутами, закладами  вищої освіти, органами місцевого самоврядування;

–  забезпечення регулярних і продуктивних зв'язків з батьками, громадськістю, соціальнми партнерами, роботодавцями, випускниками різних років.

ІІІ. Підтримка сформованого іміджу закладу.

Управління процесом підтримки, корегування і оновлення внутрішнього іміджу закладу на цьому етапі припускає:

– стимулювання інноваційної діяльності, залучення педагогічних працівників в різних курсах підвищення кваліфікації, перепрофілюванні, конкурсах, проєктах, виставках, конференціях, круглих столах і ін.;

– створення нових напрямів діяльності;

– постійна підтримка прямого і зворотного зв'язку із споживачами освітніх послуг.

Управління зовнішнім іміджем закладу на цьому етапі націлено на наступне:

 • розширення реклами (використання доступних видів зовнішньої реклами, рекламування та популяризація  в засобах масової інформації, своїх web-ресурсах, широка пропаганда досягнень, демонстрація нагород та ін.);
 • розширення переліку освітніх послуг
 • покращення матеріально-технічної бази ліцею,
 • створення навчально-практичних центрів.

Результативність та ефективність впровадження інновації (досягнута або очікувана).

 • підняття престижу закладу професійної (професійно-технічної) освіти;
 • збільшення контингенту здобувачів освіти в закладі;
 • підвищення якості освітніх послуг;
 • розширення освітніх послуг
 • розширення підприємств для співпраці;
 • впровадження дуальної форми навчання;
 • зміцнення зв’язку з соціальними партнерами, батьками, роботодавцями, замовниками кадрів.